Ordliste

Amortisering = Betale ned gjeld og lån over tid gjennom regelmessige betalinger

Annenhåndsmarked = Et marked der verdipapirer som aksjer og obligasjoner omsettes mellom investorer etter at de først har blitt utstedt på det primære markedet.

Arbeidstakerorganisasjoner = Arbeidstakerorganisasjoner, eller fagforeninger, jobber for å beskytte arbeidstakernes rettigheter ved å forhandle om lønn og arbeidsforhold med arbeidsgivere. De gir også juridisk støtte til medlemmene sine i arbeidsrelaterte saker. Fagforeninger spiller en viktig rolle i å sikre rettferdige og trygge arbeidsmiljøer.

ASP = Application Service Provider

beta verdi = Beta-verdi er et mål på en aksjes eller porteføljes volatilitet i forhold til det generelle markedet, brukt for å vurdere risikoen. En beta-verdi over 1 indikerer at aksjen er mer volatil enn markedet, mens en beta-verdi under 1 indikerer at den er mindre volatil.

Ceteris paribus = Alt annet like eller med alle andre ting holdt konstant

EBIT = Earnings Before Interest and Taxes

EBITA = Earnings Before Interest, Taxes, and Amortization

EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization

Eksplisitt = Klart og tydelig uttrykt, uten rom for tvetydighet eller tolkning.

Firmatur = En firmatur er en organisert reise eller arrangement for ansatte med mål om å styrke samhold, øke motivasjon og fremme samarbeid innen bedriften. (kilde: reise.wiki)

Foliokonto = En foliokonto for bedrifter er en bankkonto som bedrifter bruker til daglige inn- og utbetalinger, som å betale leverandører og motta inntekter.

Giffen-gode = Giffen-goder er varer som folk kjøper mer av når prisen går opp, noe som er motsatt av vanlig etterspørsel. Dette skjer ofte med nødvendighetsvarer som brød eller ris for folk med lav inntekt. Når disse varene blir dyrere, har folk ikke råd til andre ting og kjøper derfor mer av dem.

Interessent = En interessent er en individ eller gruppe som har en vesentlig interesse i, eller blir påvirket av, en organisasjons beslutninger og aktiviteter.

Ledelse av selskap i vekst = Kreves en rød tråd fra ledelse og styret for å dra selskapet i riktig vei.

Oppsettende virkning = Oppsettende virkning betyr at en beslutning eller handling midlertidig settes på pause eller stoppes inntil en klage eller anke er avgjort.

Pantelån = Et lån med sikkerhet i fast eiendom, vanligvis for kjøp av bolig eller refinansiering. Hvis låntakeren ikke klarer å betjene lånet, kan långiveren tvangsselge eiendommen for å dekke det utestående beløpet.

Prospekt = Et prospekt er et offisielt dokument som gir detaljer om en investeringstilbud, som aksjer eller obligasjoner, og brukes til å informere potensielle investorer.

Restordre = Definisjonen av restordre er en bestilling som ikke kan oppfylles med en gang fordi varen ikke er på lager, men som vil bli sendt til kunden så snart varen blir tilgjengelig igjen.

USP = Unique selling point

WWW = World Wide Web